Com puc ser membre?

Si sou una organització registrada EMAS, o teniu intenció de ser-ho, teniu l'oportunitat de formar part del Club EMAS. Tot seguit us indiquem com, però si desitgeu més informació (per exemple que us enviem els Estatuts), si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Tipus de membres

Segons els Estatuts del Club EMAS, s’estableixen dues categories de membres: els “Socis” i els “Adherits”. Els socis són les organitzacions que ja disposen del Registre EMAS i els Adherits, les organitzacións que estan en procés d'obtenir-lo. Per tant, s'entén que els Adherits responen a una condició temporal i s'espera d'ells que assoleixin la categoria de socis.

Els socis

Per esdevenir soci, cal complir els següents requisits:

1. Acreditar, de forma fefaent, participar en el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS), amb el corresponent registre oficial de l’òrgan competent, l’abast del qual ha d’incloure, com a mínim, un centre ubicat a Catalunya.

2. Sol·licitar formar-ne part. En el cas d’organitzacions formades per persones no físiques, cal un certificat de l’acord vàlidament adoptat pel seu òrgan d’administració, en el qual hi consti la voluntat d’esdevenir membre de l’Associació i la designació de la persona física donada d’alta com a empleat dins l’organització que, amb capacitat decisòria, la representarà. Per garantir el compromís de l’organització en el si de l'Associació, els estatuts estableixen que la persona física que representa ha d’estar donada d’alta com a empleat dins l’organització, i evitar la delegació a personal extern a la mateixa.

3. Abonar la quota corresponent (consulteu la política de quotes).

A la pràctica, per acreditar aquests requisits, només cal que ens envieu la següent documentació:

1. Un exemplar original degudament segellat i signat d’aquest model de certificat.
2. Fotocòpia dels DNI dels representants comunicats.
3. Una fotocòpia del certificat d’inscripció al registre EMAS.

Els adherits

Poden esdevenir Adherits les organitzacions que compleixin els següents requisits:

1. Les que, tot i no disposar del número del registre oficial que acrediti la seva participació en el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS), manifestin la voluntat de participar-hi amb, com a mínim, un centre ubicat a Catalunya, i demostrin de forma fefaent una de les següents condicions:
 
◦Haver sol·licitat a l’organisme competent la inscripció al registre d’organitzacions participants en el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS).

◦Haver sol·licitat l’auditoria ambiental a un verificador ambiental acreditat.
 
2. Sol·licitar formar-ne part. En el cas d’organitzacions formades per persones no físiques, cal un certificat de l’acord vàlidament adoptat pel seu òrgan d’administració, en el qual hi consti la voluntat d’esdevenir membre de l’Associació i la designació de la persona física que, amb capacitat decisòria, la representarà. Per garantir el compromís de l’organització en el si de l'Associació, els estatuts estableixen que la persona física que representa ha d’estar donada d’alta com a empleat dins l’organització, i evitar la delegació a personal extern a la mateixa.

3. Abonar la quota corresponent (consulteu la política de quotes).

A la pràctica, per acreditar aquests requisits, només cal que ens envieu la següent documentació:

1. Un exemplar original degudament segellat i signat d’aquest model de certificat.
2. Fotocòpia dels DNI dels representants comunicats.
3. Una fotocòpia de la sol·licitud a l’organisme competent d'inscripció al registre d’organitzacions participants en el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS) o del document emès per un verificador ambiental on s'hi fixi l'auditoria.

VOLS APROFITAR LA BECA PER SER SOCI? Promoció exhauridaACCEDEIX AL FORMULARI PER FER LA PETICIÓ