Objectius i finalitats

L’objectiu general del Club EMAS és promoure i vetllar per la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions i de la societat en general, i la defensa dels interessos comuns de les organitzacions associades, en relació a la seva participació al sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS).

Finalitats

•Coordinar, representar, gestionar i fomentar els interessos ambientals i professionals comuns dels associats, sense perjudici dels interessos ambientals generals.

•Treballar per promoure la participació de les organitzacions al sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS).

•Facilitar les relacions entre els associats i l’Administració pública.

•Treballar de manera coordinada amb l’Administració pública per tal d’obtenir avantatges derivats del compromís ambiental que les organitzacions han adoptat.

•Treballar per incrementar la visibilitat i el reconeixement del sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS), i de les organitzacions que hi estan registrades.

•Participar activament en els processos de revisió del sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS).

•Realitzar activitats dirigides a l’estudi i l’aplicabilitat de sistemes i etiquetes de qualificació ambiental, en especial el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS).

•Promoure la col·laboració amb altres entitats o associacions amb obectius afins a la nostra associació.

•Realitzar activitats de sensibilització ambiental dirigides a segments concrets de la població o al seu conjunt en general.

•Promoure i elaborar, per iniciativa pròpia o a petició de tercers, informes, projectes, cursos formatius, estudis o dictàmens relacionats amb sistemes i etiquetes de qualificació ambiental.

•Actuar en els fòrums nacionals i internacionals, en defensa i estudi de sistemes i etiquetes de qualificació ambiental, en representació pròpia o, si s’escau, en representació d’altres entitats i associacions del mateix caire.

•Vetllar per aconseguir que les normes i disposicions ambientals es desenvolupin i s’apliquin correctament i rigorosa.

•Actuar com a interlocutor davant dels organismes i administracions que sol·licitin la presència de les entitats o associacions que treballin en temes ambientals, i participar si s’escau en els òrgans consultius de l’administració en qualsevol dels seus nivells.

•Establir serveis de caràcter informatiu propis d’interès comú per als socis.

•Qualsevol altra funció o activitat encaminada a assolir els objectius d’aquesta associació.