Què és l'EMAS?

EMAS és l'acrònim d'Eco-Management and Audit Scheme, una eina de gestió per a empreses i altres organitzacions, d'aplicació voluntària, que permet avaluar, millorar i donar a conèixer el seu comportament ambiental.

Les organitzacions EMAS estan reconegudes per la Unió Europea mitjançant aquest logotip que garanteix la veracitat de la informació ambiental que aquestes faciliten.

El procés per obtenir l'EMAS

Per aconseguir l'objectiu de millora ambiental contínua les organitzacions han de complir els següents requeriments bàsics:

•Dur a terme una avaluació que consideri tots els aspectes ambientals lligats a l'activitat de l'organització (procediments, productes, serveis...) així com el compliment de la legislació ambiental que sigui aplicable i l'existència de procediments o bones pràctiques ambientals.

•En funció dels resultats d'aquesta avaluació, establir un sistema de gestió efectiu enfocat al compliment de la política ambiental definida per la direció de la pròpia organització. Per això, cal definir responsabilitats, objectius, procediments operacionals, necessitats formatives del personal i sistemes eficaços de comunicació. Tot això integrat en el sistema general de gestió de l'organització.

•Dur a terme una auditoria ambiental que asseguri que el sistema de gestió definit prèviament s'adequa i dóna resposta als requeriments de la política ambiental i als objectius definits per l'organització i que s'estrucutra d'acord amb el Reglament EMAS.

•Fer una declaració pública del comportament ambiental de l'organització que reflexi el compliment dels seus objectius ambientals i les accions futures que han de permetre continuar amb el procés de millora ambiental contínua.
 
El Reglament EMAS

REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión

REGLAMENTO (UE) 2017/1505 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 2017 por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)

REGLAMENTO (UE) 2018/2026 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)

Necessites conèixer experiències de primera mà?

El Club EMAS està format per organitzacions de diferents sectors d'activitat i dimensions que tenen en comú la seva participació al sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS).

El Club EMAS, com a tal, no ofereix serveis de consultoria, però amb l'objectiu de promoure l'EMAS posa l'experiència dels seus membres a disposició d'aquelles empreses que estiguin valorant la implantació d'EMAS en el si de les seves organitzacions.

Així doncs, si teniu interès en conèixer de primera mà els passos a seguir per obtenir l'EMAS, o els resultats obtinguts, podeu posar-vos directament en contacte amb qualsevol dels seus membres o amb el propi Club EMAS (qui us adreçarà a l'empresa que més s'adeqüi al vostre sector i dimensió perquè us expliqui la seva experiència).

Més informació sobre EMAS

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

EMAS - The Eco-Management and Audit Scheme (web oficial de la Unió Europea)

AUDIOVISUAL EXPLICATIU DE L'EMAS
 
Guia explicativa EMAS: "L'eina dinàmica per a la protecció medioambiental i pel desenvolupament sostenible"