Gestió de flotes de vehicles i mobilitat en el marc dels sistemes de gestió ambiental (EMAS i ISO 14001)

L’administració, el sector empresarial i la societat tenim dos importants reptes ambientals estretament lligats amb la mobilitat i que ens afecten de forma directa a Catalunya: la qualitat de l’aire i el canvi climàtic.
El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric té com a objectiu assolir els nivells de qualitat de l’aire per a les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2) als nivells que determina la legislació europea. Aquest Pla també afecta a les empreses donat que per rebaixar els nivells de contaminació atmosfèrica local, s’ha d’actuar sobre els focus emissors de les zones afectades que solen coincidir amb aglomeracions urbanes econòmicament dinàmiques i actives en quant al transport de persones i mercaderies.
En relació a les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle tot i ser un repte global totes les empreses tenen a l’abast una petita part de la solució i, en concret, la mobilitat ofereix l’oportunitat d’actuar a diversos nivells (distribució de mercaderies, mobilitat dels treballadors, viatges lligats a l’acció comercial, etc.).
Si bé les emissions directes de les empreses han estat un aspecte ambiental que la majoria d’empreses ha gestionat en el marc del seu sistema de gestió, les emissions lligades a la mobilitat i logística no sempre han rebut la mateixa atenció i la seva gestió pot ser més complexa al implicar algunes variables alienes a la gestió directa de l’empresa. A la llum de les novetats de la norma ISO 14001 i dels avenços i noves eines a l’abast de les empreses, aquesta jornada ha volgut aconseguir:
 
  • Descriure com fer front als temes lligats amb la mobilitat, especialment la gestió de flotes de vehicles, i la qualitat de l’aire en el nou marc dels sistemes de gestió ambiental.
  • Presentar experiències empresarials en relació a la gestió de la mobilitat dins l’abast del sistema de gestió ambiental.
  • Identificar opcions de millora en la gestió de la mobilitat i dels impactes associats.
  • Promoure el Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental per flotes de vehicles.
  • Oferir la possibilitat d’intercanvi entre els assistents.
Dades de la jornada
22 de setembre de 2016
Sala d'actes Departament de Territori i Sostenibilitat Barcelona

Programa de la Jornada

Presentacions dels diferents ponents:

Mobilitat i qualitat de l'aire en entorns urbans. estratègies de gestió a diferents ciutats europees. Riscos i oportunitats associades?
Sr. Miquel Hernández, gerent de Medi Ambient de l'Institut Cerdà

Mobilitat sostenible: Promoció del vehicle elèctric i de gas. Plataforma LIVE
Sr. Àngel López, director de la Plataforma LIVE de l'Ajuntament de Barcelona

Casos pràctics

Calidad Pascual (Vehicles Transports Mercaderies)
Sr. Francisco José Àlvarez Muñoz, Cap del Departament de Serveis centralitzats de qualitat Pascual

Urbaser (Vehicles Gesdtió de Residus) 
Sr. Víctor Cardador González, delegat Urbaser Barcelona

Denso Barcelona (Mobilitat Treballadors)
Sr. Miquel Cols, coordinador ambiental de Denso

Comissió Europea (Administració Pública) 
Vídeoenrevista amb Benoiît Losseau (Mobility Manager) i Michael Rourke (EC EMAS Central Team)

FALCK VL Servicios Sanitarios (Transport Sanitari)
Sr. Jordi Amat, responsable de Desarrollo de Operaciones

Galeria fotogràfica:

 

 

 


Organitzat:


Amb el suport:Amb la col·laboració:En el marc:

                            

Comparteix